วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาคและฝึกปฏิบัติการภาคสนาม