การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสม