วิธีการวิจัยดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาทางการจัดการอุตสาหกรรม โดยเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้น การกระทำที่ได้ผลดีที่สุด การมอบหมายงาน ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลังและการใช้การจำลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ