หลักการจัดสัมมนาในแบบต่างๆ การจัดสัมมนาในหรือนอกห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมระหว่างนักศึกษา อาจารย์ วิทยากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและวิธีการดำเนินงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ