การฝึกเทคนิคในการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อในการค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ และการนำเสนอข้อมูลโดยวิธีการพูดและการเขียน