6005145 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(
Co-Operative Education in 
Electrical Engineering) 
จำนวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต (0-540-0)

หลักสูตร พ.ศ. 2553 เข้าเรียนระหว่างปี 2553-2557

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
Practices as an apprentice in an enterprise relating to electrical engineering