วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะ 1 3(2-2-5) Special Topics in Information Technology 1 รหัสวิชา 4123067 ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะเรื่อง เช่นข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการคำนวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกต์ใช้งาน ฮาร์ดแวร์ และระบบเครื่อง เป็นต้น