การพัฒนาระบบงานบนเว็บและมือถือ 3(2-2-5) Software Development Tools for Web and Mobile Applications รหัสวิชา 4123037 โครงสร้าง และหลักการทำงานของโปรแกรมเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนเว็บ (Web application) และบนอุปกรณ์พกพา (Mobile application) เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งศึกษาถึงการใช้งานและฝึกทักษะการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรมเหล่านี้เพื่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของซอฟต์แวร์ ให้สามารถทำงานบนเว็บและบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม (platform) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น iOS หรือ Android ได้