แนวคิดเกี่ยวกับการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด การตลาดและสิ่งแวดล้อม การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด