หลักการและแนวคิดในการวิจัย เทคนิควิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การทำโครงร่างการวิจัยทางการบริหารอุตสาหกรรม ฝึกปฎิบัติการทำสารนิพนธ์(Baby thesis) และการนำเสนองานวิจัย