วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ หลักการ แนวคิดและการออกแบบเชิงวัตถุ วิธีโมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Basic software engineering, software procedure, software requirement analysis; object oriented principle, concept and design; system model methodology; graphical user interface design, software architecture design, software testing, software project management; the evolution of software, verification and reasonable validation, estimation the cost of software, software quality assurance, models to improve production process of integrated software, and tool supporting software engineering.