เตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในองค์การ หรือหน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะเจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ