แนะนำวิธีการวิจัยดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาทางการจัดการอุตสาหกรรมโดยเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้น การกระทำที่ได้ผลดีที่สุด การมอบหมายงาน ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลังและการใช้การจำลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ An introduction to the methodology of operations research in industrial management problem solving; emphasis is made on the use of mathematical models, linear programming, optimization, job assignment, transportation model, inventory model and simulation in decision making process.