สาเหตุและสถิติของการเกิดการลัดวงจร พื้นฐานทางปฏิบัติของการป้องกัน หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและการป้องกัน บทบาทและพื้นฐานของรีเลย์ป้องกัน ความต้องการ พื้นฐานในการใช้งานของรีเลย์ โครงสร้างและคุณสมบัติของรีเลย์ รีเลย์กระแสเกิน การป้องกันการเกิดการลัดวงจรลงดินสําหรับสายส่ง การป้องกันเชิงผลต่าง การป้องกันโดยใช้รีเลย์ระยะทาง การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องกําเนิดไฟฟ้า การป้อนกันโซน การป้องกันมอเตอร์ Causes and statistics of faults, fundamental of protection practices, instrument transformers and transducers, protection devices and protection system, role of protective relays, fundamental of protective relaying, protective relays requirement, relay structures and characteristics, overcurrent and earth fault protection for transmission lines, differential protection, transmission line protection by pilot relaying and distance relaying, transformer protection, generator protection, bus-zone protection, motor protection