"สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิดการวิเคราะห์สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ หลักบัญชีคู่
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นตอน ประกอบด้วยสมุดรายวัน
ทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทํา
งบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า"