"ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับบสุนทรียภาพ การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ คุณค่าทางความงามในด้านศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง โดยมุ่งสร้างรสนิยมและนำไป ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 

Larning about relation of human and asthethics perceptual. Learning about aesthetics in art music and performance. Emphasizing the taste and applied for the useful in the lifestyle"