4172205
การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
3(3-0-6)
พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์เศรษศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง
Fundamental of management, science and art of management in the industry, organization structure and policies, planning control monitoring and evaluation in industry application, quality management for Industrial, psychology planning factor, managing logistics, industry economics, control the budget and finance, cost and risk management.