ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเลือกใช้ทรัพยากร เพื่อการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การพัฒนาวิชาชีพและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ การมีจริยธรรม และการเคารพสิทธิทางปัญญา