คู่มือการจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย Moodle สำหรับอาจารย์
(ขณะนี้ยังไม่ครบทุกหัวข้อ อยู่ในระหว่างการจัดทำ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำ e-Learning ได้ที่มิ้นต์คุง ...
งานโสตฯ อาคาร 2 ชั้น 11 โทร. 2112 e-mail: avit@dru.ac.th

คู่มือการจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย Moodle สำหรับนักศึกษา
(ขณะนี้ยังไม่ครบทุกหัวข้อ อยู่ในระหว่างการจัดทำ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าเรียน e-Learning ได้ที่มิ้นต์คุง ...
งานโสตฯ อาคาร 2 ชั้น 11 โทร. 2112 e-mail: avit@dru.ac.th