เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนทศกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรองรับกระบวนการทางธุรกิจและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบอยู่เพียงหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายในองค์กรต้องให้ความตระหนักและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทั้งในเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีการป้องกันติดตาม และรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยครอบคลุมการกำหนดนโยบายและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือ รวมถึงการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอและทั่วถึง


Login ด้วย Username และ Password ของท่าน
หรือ Login แบบ Guest Access สำหรับการเข้ามาอ่านคู่มือ

คู่มือการจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย Moodle สำหรับอาจารย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำ e-Learning ได้ที่ ...
งานโสตฯ อาคาร 2 ชั้น 11 โทร. 21120 e-mail: avit@dru.ac.th

Login ด้วย Username และ Password ของท่าน
หรือ Login แบบ Guest Access สำหรับการเข้ามาอ่านคู่มือ

คู่มือการจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย Moodle สำหรับนักศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าเรียน e-Learning ได้ที่ ...
งานโสตฯ อาคาร 2 ชั้น 11 โทร. 21120 e-mail: avit@dru.ac.th

คู่มือการจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย Moodle สำหรับ Creator
(ขณะนี้ยังไม่ครบทุกหัวข้อ อยู่ในระหว่างการจัดทำ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำ e-Learning ได้ที่ ...
งานโสตฯ อาคาร 2 ชั้น 11 โทร. 21120 e-mail: avit@dru.ac.th