คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย นิยาย เรื่องสั้นให้ท่านได้เลือกอ่านหนังสือออนไลน์
บน CU-eLibrary

ช่องทางส่งงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
การทำงานที่บ้าน (Work From Home) ช่วงเหตุการณ์ COVID-19

การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ