การจัดการเรียนการสอน Smart Classroom ห้องเรียนอาคาร 7

จำนวน 7 ห้อง 7102, 7104, 7106, 7114, 7116, 7124 และ 7126

สอนได้ทั้ง Online และ On-site

การใช้งานกระดานอัจฉริยะในห้องเรียน Gygar
โดย บริษัท สยามเทค แอนด์ ดี เวลล็อป จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย นิยาย เรื่องสั้นให้ท่านได้เลือกอ่านหนังสือออนไลน์
บน CU-eLibrary

การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ