การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึก การบอกลักษณะบุคคลและสิ่งของโดยการพัฒนาแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อน รวมถึงการฝึกออกเสียง ฝึกอ่าน และฝึกเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน