ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร จากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยายความ การวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็น การตีความ และการนำเสนอโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา