ความสำคัญของการแปรรูปผักและผลไม้ องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของผักและผลไม้ การจัดการผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ การเสื่อมเสียและการเก็บรักษา และปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชา