ความหมาย หลักการ และวิธีการเพิ่มผลผลิตและการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ