ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา ชนิดของจุลินทรีย์ การจำแนก การตรวจวิเคราะห์ และการกำจัด ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร การเน่าเสียของอาหาร การป้องกันการเน่าเสียในอาหาร จุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ จุลินทรีย์โปรไบโอติค การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตอาหาร การศึกษาภาคสนามและปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชา