ความหมายความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การพัฒนาวิชาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ การมีจริยธรรม และการเคารพสิทธิทางปัญญา