การปลูกฝังจิตสำนึก ความเป็นมาของชาติไทย ความเป็นมาของราชภัฏ การสร้างคุณลักษณะให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ มีความสามัคคี ภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต นโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหา บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการจากกรณีศึกษา โดยจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่น่าสนใจ