วิวัฒนาการสังคมไทยและสังคมโลก ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งแนว พระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการดํารงอยู่อย่างมีจิตสํานึกแห่งความเป็น ไทย ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สังคมโลกในช่วงก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต