หลักการ กระบวนการ และลักษณะการคิด รูปแบบต่าง ๆ ของการคิด การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลจากตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน