ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การวางแผนการทดลอง การเขียนข้อเสนอโครงการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร