การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสม