การฝึกเทคนิคในการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญและรายละเอียด สนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้  และการนำเสนอข้อมูลโดยวิธีการพูดและการเขียน

Practicing reading skills for finding topics, main ideas, and supporting details from printed materials; practicing presentation and some basic writing for improving speaking and writing competency.