ฝึกการใช้คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน