มโนทัศน์ต่างเกี่ยวกับสถิติ ขนาดตัวอย่าง วิธีการต่างๆในการเก็บตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน เทคนิคทางสถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางรัฐประประศาสนศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์