ศึกษาวิวัฒนาการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การซื้อขายระหว่างประเทศ เงื่อนไขเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย การทำสัญญาซื้อขายและขนส่งระหว่างประเทศ การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาททางการค้า