การนำปรัชญาการเมืองมาทำความเข้าใจบทบาทของรัฐ และวิเคราะห์ประเด็นนโยบายสาธารณะ