แนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและการเมืองต่างๆ แนวคิดของการบริหารโครงการ การดำเนินงานตามโครงการ การจัดรูปองค์การ บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ หลักและเทคนิคการรายงานผล การควบคุมและติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน