แนวคิด ตัวแบบ ลักษณะและองค์ประกอบที่่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้เช่นกลยุทธ์การจัดการความรู้ โครงสร้างองค์กร ภาวะผู้นำ การจัดการทรัพยากรมนุษยฺ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จตลอดจนการพัฒนาทักษะในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ศึกษาความหมายพัฒนาการของแนวคิดที่นำมาสู่การจัดการความรู้ คุณลักษณะและประเภทความรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในองค์กร กระบวนการจัดการความรู้ ประโยชน์ของการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ