ความสำคัญของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามระดับการจัดการและการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศตามหน้าที่งานธุรกิจ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และแนวโน้มของระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ