ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของเรือสินค้า การขนส่งสินค้าทางทะเล กลไกพื้นฐาน การทำเอกสารตามข้อตกลงสัญญา ตารางการเดินเรือ การเช่าเรือพิธีการศุลกากร การจัดวางสินค้า ท่าเรือและอุปกรณ์ การบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ การบรรจุตู้สินค้านอกท่าเรือการบริหารจัดการลาน ตู้คอนเทนเนอร์ และแนวโน้มการบริหารจัดการการขนส่งทางเรือในอนาคต

Basic knowledge about the type and characteristics of the hull. Basic Mechanism, contract documentation, Maritime schedule, Charter hull, customs clearance, shipments layout, port and equipment. Container and yard management. Outbound Container Handling and trend of Marine transportation management.