เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียรูปแบบต่างๆ การเลือกเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียพื้นฐาน การควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย การศึกษาดูงานภาคสนาม