วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน การนำเสนอและอภิปรายปัญหาที่น่าสนใจทางอุตสาหกรรมบริการเช่นธุรกิจที่พักแรม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยฟังคำบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและเขียนรายงาน