ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ทางการบัญชี