ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  เน้นการอ่านและสรุปใจความสำคัญของบทความทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจและบทคัดย่อ โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

Practice basic skills in listening, speaking, reading and writing English; focus on reading and summarizing the main idea of academic articles and abstracts in business administration through printed materials and electronic media; practice writing abstracts in English.