คำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจคอมพิวเตอร์ การให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การบอกราคา ประเภทและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการติดต่อระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์