การจัดการกับปัญหารอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ด้านความรู้เรื่องความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ด้านเจตคติเรื่องความตระหนักรู้ในตนและความ เห็นใจผู้อื่น ด้านทักษะเรื่องการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์และความเครียด