ศึกษาความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสันติบาตชาติและองค์กรระหว่างประเทศ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย