0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้ English for Learning Skills

Reading skills for finding topics, main ideas, and supporting details from printed materials and electronics media; searching for more knowledge from different sources; analytical thinking; basic writing; creative presentation.


ทักษะการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์ การเขียนขั้นพื้นฐานการกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน   การนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์