การศึกษาภาษาเชิงสังคมวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม และวัฒนธรรม อิทธิพลของสังคมที่มีต่อภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา การแปรของภาษา ภาษาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและการแปรของภาษา การนำเสนอผลการวิเคราะห์