วิวัฒนาการของภาษาศาสตร์เชิงประวัติ การจำแนกตระกูลภาษา ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของภาษา หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบภาษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ข้อสันนิษฐานลักษณะของคำในภาษาดั้งเดิม การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นตระกูลไท